| Inloggen | |

New_Blog

View_Blog

De docent aan het woord; Gildwin Maijers

dec 11


11-12-2012 13:23  RssIcon

Gildwin Maijers

Gildwin Maijers gelooft in de eloHet Kempenhorst College in Oirschot is één van die scholen die uitblinkt in het werken met digitaal lesmateriaal. Mede door de inzet en het enthousiasme van Gildwin Maijers, docent Mens & Natuur en Bedrijfseconomie. Gildwin is in de digitale belevingswereld van zijn leerlingen gestapt en weet met een combinatie van digitale en klassikale lessen zijn leerlingen te boeien.

 

 

Enthousiast aan de gang

 Gildwin Maijers heeft na een basistraining N@Tschool! de smaak goed te pakken en is sindsdien zeer actief met het inrichten en vullen van de digitale leeromgeving. Daarbij sleept hij in zijn enthousiasme niet alleen zijn leerlingen mee. Ook collega-docenten blijven vol  verwondering staan kijken tijdens zijn lessen in de open leerruimte met computers en practicumtafels. Dezelfde collega’s komen meestal kort daarna bij hem en willen ook aan de slag met N@Tschool! Zo verspreidt deze manier van werken zich als een olievlek door de school en hebben een groot aantal docenten en leerlingen de voordelen van werken met een digitale leeromgeving ontdekt. Inmiddels worden zij ondersteund door een ICT- en elo-beleidsplan dat docenten stimuleert en helpt.

Brede inzet

N@Tschool! wordt op veel manieren ingezet binnen het Kempenhorst. Zo kunnen leerlingen op de open  leerpleinen in de school zelfstandig aan de slag met digitaal lesmateriaal en zich de gedifferentieerde lesstof eigen maken. Ook werken leerlingen via de leeromgeving aan “Do-It’s”. Dat zijn projecten waarin leerlingen in groepjes werken aan een opdracht. Aan het eind van de Do-It leveren de leerlingen hun opdracht in via N@Tschool!

In het eerste en tweede leerjaar werken leerlingen aan de hand van competentieprofielen. Leerlingen werken samen in projecten aan competenties en beoordelen elkaar. “Als je leerlingen meer vaardigheden wil aanleren dan zal je een beginsituatie moeten meten en vastleggen” aldus Gildwin.

Voorbeelden van deze vaardigheden zijn:

• wat kan ik en waar wil ik aan werken?
• kan ik mijn werkzaamheden plannen?
• kan ik in een groep werken?
• wat zijn mijn sociale aspecten?
• hoe heb ik mijn kennis toegepast?

Competentieprofiel

“Wij laten de leerlingen en de docenten de procesleerpunten iedere 6 weken vastleggen binnen het competentieprofiel. Zo krijg je als docent, maar ook als leerling, een duidelijk beeld van hoe de leerling op het gebied van deze vaardigheden is gegroeid en waar hij staat”. Deze methode wordt binnen het Kempenhorst toegepast binnen het projectonderwijs in de onderbouw. Voor het vak Engels gaat Gildwin de ontwikkeling van de competenties bijhouden in N@Tschool! volgens het ERK (Europees Referentiekader). “De bedoeling is dat de verschillende aspecten binnen de talenlijn als competentie geregistreerd worden. Voorbeelden van deze competenties zijn: woordenschat, grammatica, lezen, spreken en schrijven”.

Basisvaardigheden

Ook de richting techniek gaat binnenkort met competentieprofielen werken. Het startpunt van de leerling wordt het competentieprofiel. De leerling kiest een onderwerp, bijvoorbeeld ‘houten doosje timmeren’.  In het competentieprofiel legt hij eerst zijn beginsituatie van vaardigheden vast - zoals ontwerpen, tekenen, materialenkennis, machinale bewerking, meetkunde. Daarna start de leerling de studieroute op en gaat aan de slag met de theorie, praktijk en toetsen. “Reflectie voert de leerling uit nadat de studieroute is afgerond. Tevens beoordeelt de docent mee,” vertelt Gildwin. Deze reflectie komt in het competentieprofiel zodat je de groei van de leerling goed in kaart hebt en vooral zijn interesses en capaciteiten naar boven haalt”. Leerlingen bewaren hun materialen in een portfolio. Op deze manier bouwen zij ook een doorstroomportfolio op. Voor dyslectische leerlingen wordt er aanvullende stof aangeboden. Met hulp van de Remedial teacher worden de extra oefeningen klaargezet en kunnen de dyslecten extra oefenen met taal.

Digitaal lesmateriaal

Voor een aantal richtingen heeft Gildwin al het lesmateriaal in N@Tschool! geplaatst. In de bovenbouw werkt Techniek volledig digitaal, van lesmateriaal en opdrachten tot opdrachtenbonnen en video’s. Alles wat deze leerlingen nodig hebben is te vinden in N@Tschool! Ook in de klassikale lessen wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen. Het Kempenhorst beschikt over een schat aan digitaal lesmateriaal dat in de lessen veelvuldig gebruikt wordt op het Smartboard. Lesmateriaal wordt klassikaal frontaal behandeld en voor bijvoorbeeld Engels worden audiofragmenten in de groep beluisterd. Ook Plagiaatcontrole wordt op het Kempenhorst gebruikt, door CKV en voor het Nederlands fictiedossier. De digitale wereld is inmiddels sterk verweven met het onderwijs op het Kempenhorst. Zoals Gildwin zegt:  ldquo;N@Tschool! en digitaal lesmateriaal zijn een hulpmiddel om meer te doen.”

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding

 

Vakoverstijgende projecten

Bij het vak Administratie wordt naast de Link2 methode,  in projectvorm gewerkt. Hiervoor zijn in de leeromgeving van te voren leerlingen aan projectgroepen toegewezen. Deze groepen kunnen zelfstandig aan de slag met al het materiaal. Sommige opdrachten moeten gezamenlijk en andere individueel gemaakt worden. Via hun portfolio en de inleveropdracht kan alles netjes bijgehouden en ingeleverd worden.De docent kan hier digitaal opmerkingen bij plaatsen. Het materiaal is altijd beschikbaar. Ook wanneer medeleerlingen of zelfs de docent afwezig zijn kan er rustig doorgewerkt worden. Alle materialen staan immers in de leeromgeving!  Er is een goed overzicht van wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren.

Leerlingen worden gecoacht

Na lestijd worden de leerlingen gecoacht. Het werk wordt besproken en er worden hints ter verbetering gegeven. Door het vakoverstijgende karakter van het project is  N@Tschool! een uitkomst voor de begeleidende docenten om het gemaakte werk te bekijken. Daarnaast zijn er ook interactieve opdrachten tussen coach en leerling via N@Tschool!

 

Individuele begeleidingsuren

Naast de reguliere lessen wordt er ook voor de begeleiding van individuele leerlingen gebruik gemaakt van de leeromgeving. In het eerste leerjaar hebben alle leerlingen standaard begeleidingsuren. Per leerling wordt bekeken waar de behoefte ligt, bijvoorbeeld bijlessen voor specifieke vakken of huiswerkbegeleiding. Voor het aanbieden van deze uren wordt vaak gebruik gemaakt van de leeromgeving zodat er meerdere leerlingen tegelijk op verschillende vlakken geholpen kunnen worden.

Georganiseerde chaos

Dat N@Tschool! volledig is ingeburgerd binnen het Kempenhorst wordt al snel duidelijk wanneer we een les van Gildwin bijwonen, Mens & Natuur in klas T2. Wanneer de leerlingen binnen stormen nemen ze direct plaats achter de computer. Na een korte instructie van Gildwin gaan de leerlingen aan de slag.  De klas is in 2 groepen verdeeld. De ene groep gaat aan de slag met de ‘Raket’ opdracht: ze moeten zelf een raket bouwen. Via een Studieroute gaan ze eerst aan de slag met de theorie.

Al gauw zien we websites als Space Expo en Google-video’s over raketten voorbij komen. De andere groep start met de ‘Balletje-Balletje’ opdracht, een practicumoefening. De instructie volgen de leerlingen via een Studieroute en daarna gaan ze zelfstandig aan de slag. Al gauw is het een gezellige drukte. “Een georganiseerde chaos” vertelt Gildwin. En dat klopt.

Leukere lessen

De leerlingen zijn lekker bezig, bezig met de lesstof. Her en der wordt er  gepraat en gediscussieerd over hoe je het beste een raket kunt bouwen en waar je de onderdelen vandaan kunt halen. Dat de inzet van digitaal lesmateriaal  aansluit op hun belevingswereld, blijkt wel uit de  reactie van een van de leerlingen: “Ik vind deze lessen veel leuker dan die andere lessen. Hier kunnen we op de computer werken, en dat is leuk”.  De Balletje-Balletje groep noteert hun bevindingen en verwerkt deze in een werkdocument. Aan het eind van de les leveren de leerlingen deze opdracht in via de Inleveropdracht die klaar staat in de Studieroute. Gildwin beoordeelt later deze opdrachten en voorziet ze van feedback voor de leerlingen, zodat ze de opdracht kunnen bijstellen.

 

Vermindering van de werkdruk

Gevraagd naar zijn ervaringen zegt Gildwin: “Wanneer ik een theorieles geef is het veel rustiger. Dan zijn de leerlingen aan de slag met de lesstof die klaar staat in N@Tschool! en dan zijn ze geconcentreerd bezig. Zeker wanneer ze een oefentoets aan het maken zijn. Ik maak ook vaak gebruik van Wintoets. Het voordeel van deze toetsen in N@Tschool! is de grote tijdsbesparing ten opzichte van het papieren nakijken”.  Op de vraag aan Gildwin naar de voordelen van werken met een leeromgeving en met digitaal lesmateriaal zegt hij: “Je kunt het materiaal heel makkelijk laten aansluiten op de wensen en behoefte van de klas. Zo kan je de ePacks van de uitgever aanvullen met leuke websites of met eigen opdrachten.

Betere scores

Gildwin ziet nog meer voordelen: ”Alle docenten zitten door het gebruik van N@Tschool! op één lijn. We gebruiken hetzelfde materiaal en delen dit met elkaar. Het levert ook een vermindering van de werkdruk op, mits N@Tschool! en het digitale materiaal goed ingezet worden. Een niet te vergeten voordeel is ook dat de leerlingen de afwisseling als heel prettig ervaren.” Gildwin merkt ook verschil in de resultaten bij zijn leerlingen. “De leerlingen scoren beter. Dat zeggen ze zelf ook. De afwisseling in de lessen wordt ook als prettig ervaren.”

 

Verdere uitbreiding

Gildwin krijgt binnen het Kempenhorst de vrijheid om de lessen te ontwikkelen en om de digitale bibliotheek op te bouwen voor zichzelf en voor zijn collega’s. “Zo hebben we nu al het lesmateriaal voor Engels in N@Tschool! gezet en daar Studieroutes van gemaakt. Nu zijn ook de andere vakken aan de beurt. Dit jaar gaan we ons ook richten op het geven van huiswerk via N@Tschool!“

 


Jouw naam:
Gravatar Preview
Je e-mail adres:
(Optional) E-mail adres wordt alleen gebruikt om Gravatar te tonen.
Je website:
Titel:
Reageer:
Reactie plaatsen   Annuleren 

Search_Blog

Lid worden? Neem contact op
Op de hoogte blijven?Schrijf je in voor de nieuwsbrief